کولر گازی مانیتور شهری


خنک کننده مانیتور های شهری طراحی ,ساخت و تولید

این کولر گازی یک راه حل ثابت شده برای جلوگیری از حوادث پر هزینه ناشی کولر گازی خنک کننده تقریبا یک بخش اساسی در سیستمهای الکترونیکی و مانیتور های شهری محسوب می شود.از حرارت بیش از اندازه حرارت در درون دستگاه الکتیریکی شما می باشد. این کولر گازی می تواندبا نصب بر قسمت مشخص شده از مانیتور ( ورود های سرد / خروج هوای گرم ) استفاده شود.